Jan   |   Mar 2010

Berlin-Paris 2010

Un échange de galeries

 

Jan 15 | Feb 13
Balice Hertling c/o Galerie NEU / MD72, Berlin

ISABELLE CORNARO, LUCA FREI, FALKE PISANO

 

Jan 29 | Mar 6
Galerie NEU c/oBalice Hertling

KITTY KRAUS

Jan 30 | Feb 27
MD72 c/oBalice Hertling (private apartment in Paris)

THE COLIN DE LAND LIBRARY